Skriv utSkriv ut

Screening

Screening syftar på användandet av objektiva prov som administreras på gruppnivå. Dessa prov ger pedagogen en översiktlig och allmän bild av klassens och enskilda elevers färdigheter. Screening kan även ses som ett pedagogiskt vertyg för att utvärdera om den undervisning som bedrivs har önskvärd effekt. Resultaten från en screening kan på så vis ligga till grund för den fortsatta planeringen av undervisningen i klassen.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB