Skriv utSkriv ut

LäSt

Test i läsförståelse, läsning och stavning

Åsa Elwér, Inger Fridolfsson, Stefan Samuelsson & Christina Wiklund

Syfte: : Kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse
Ålder: Årskurs 1−6
Administrering: Individuellt. Stavningstestet och Läsförståelsetestet kan även administreras i grupp
Behörighet: Lärare, speciallärare/specialpedagoger, logopeder, psykologer
Tidsåtgång: : 15−20 minuter vid individuell testning (avkodning och stavning). Läsförståelsetestet tar ca 35 minuter att genomföra.
Språk: Svensk originaltext

LäSt är ett standardiserat testmaterial för kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse för elever i årskurs 1–6 (Obs! Läsförståelse från årskurs 2). Testet vänder sig till lärare, speciallärare/specialpedagoger, logopeder, psykologer och andra som i sin dagliga yrkesutövning behöver skaffa sig information om elevers grundläggande färdigheter i läsning och stavning.

LäSt är utifrån svenska förhållanden ett unikt testmaterial med många användningsområden. Exempelvis kan man använda LäSt för att uttrycka avkodnings-, stavnings- och läsförståelseförmåga i läsålder, stavningsålder, skolålder och percentiler. I normeringen av LäSt ingår även stanineskalor. Resultaten från LäSt ger också mycket goda möjligheter att följa och beskriva barnens utveckling över tid.

 LäSt omfattar nu fyra deltest:

  • Läsförståelsetest – nyhet!
  • Avkodning nonord A och B
  • Avkodning ord A och B
  • Stavningstest

Avkodning nonord och Avkodning ord består av två läsark vardera (version A och B) som innehåller ett antal nonord och ord som eleven ska läsa högt. Lästesten administreras individuellt och tar cirka fem minuter vardera att genomföra. Stavningstestet administreras antingen individuellt eller i grupp. De 60 uppgifterna till stavningstestet finns i handledningen och eleven skriver sina svar i test- och svarsformuläret. Det nya Läsförståelsetestet är ett separat deltest med 17 korta textstycken som ska läsas och har sammanlagt 80 tillhörande frågor i test- och svarsformuläret, detta tar cirka 35 minuter att genomföra. Läsförståelsetestet kan administreras antingen individuellt eller i grupp.

LäSt ger information om

  • Läsålder − om läs- och stavningsförmågan samt läsförståelsen motsvarar elevens faktiska ålder.
  • Skolålder − om läs- och stavningsförmågan samt läsförståelsen motsvarar elevens tid i skolan.
  • Elevens läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse uttryckt i stanine och/eller percentiler.

LäSt kan administreras när som helst under hela skolåret för att bestämma elevens läs- och stavningsförmåga från årskurs 1–6 och elevens läsförståelse kan bestämmas från och med årskurs 2–6. Med hjälp av testet kan man följa upp hur enskilda elever eller klasser utvecklar sina grundläggande färdigheter i läsning, läsförståelse och stavning över tid. LäSt kan också användas för att utvärdera specialpedagogiska insatser eller för att uppskatta om en individ – ungdom eller vuxen – har en läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse som avsevärt avviker från faktisk ålder och/eller tid i skolan.

Normer från 2014–2015 samt 2007–2011
Normeringen av det nya Läsförståelsetestet utfördes i en grupp om 1 341 elever under 2014–2015 från årskurs 2–6. LäSt avkodnings- och stavningstest är standardiserat och normerat i en grupp om 1 043 barn under åren 2007–2011.

Handledningen är uppdaterad med tillägg för det nya Läsförståelsetestet samt att den innehåller Stavningstestet, instruktioner till samtliga fyra deltest tillsammans med poängsättning, normer och tolkning av testresultat. Vidare redogörs för testets utveckling och standardiseringsarbete, nu även med utvecklingsarbetet av Läsförståelsetestet.

>> Författarna bakom LäSt om testets fördelar och hur det bäst används.

LäSt materialet består av handledning, 4 st. läsark till lästesten, 25 st* test- och svarsformulär gällande avkodning och stavning samt 25 st.* Läsförståelsetest- och svarsformulär.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
252-101 LäSt, Handledning, inkl stavningstestet (2016)
475 kr
252-102 LäSt, Test- och Svarsformulär, 25 st*
265 kr
252-103 LäSt, Läsark, 4 st
160 kr
252-104 LäSt, Läsförståelse, 25 st*
425 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB