BRIEF-2 - Hogrefe Psykologiförlaget
Skriv utSkriv ut

BRIEF-2

Behavior Rating inventory of Executive Function - Second Edition

Gerard A Gioia, Peter K Isquith, Steven C Guy, Lauren Kensworthy

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 5-18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog, leg läkare
Tidsåtgång: Skattningsformulär 10 min; Scoring 15 min; Kortversioner 5 min
Språk: Amerikansk manual med svensk administreringsmanual (Snabbguide) och svenska formulär

BRIEF-2 är en standardiserad skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i hem- och skolmiljö. 

BRIEF-2 är en vidareutveckling av BRIEF och BRIEF-SR med en rad förbättringar. BRIEF-2 kan användas för bedömning av barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska tillstånd såsom inlärningssvårigheter, ADHD, traumatisk hjärnskada och AST.

Vad är nytt i BRIEF-2?

  • Innehåller förutom föräldraformulär och lärarformulär även självskattningsformulär.
  • Ökad överensstämmelse i påståendena mellan de tre formulären.
  • Kortversioner av föräldraformulär, lärarformulär och självskattningsformulär för screening.
  • Mer koncisa skalor och kortare tid för ifyllnad av formulären.
  • En ny validitetsskala, Infrekvensskalan, för att fånga upp ovanliga svar.
  • Uppgiftsmonitorering och Självmonitorering som två separata skalor.
  • Ny forskning som ger ytterligare tolkningsstöd, bland annat för att undersöka skillnader mellan skattningar från olika skattare. 

Föräldraformuläret och lärarformuläret består av 63 påståenden vartdera samt nio kliniska skalor: Inhibition, Självmonitorering, Flexibilitet, Emotionell kontroll, Igångsättning, Arbetsminne, Planering/organisation, Uppgiftsmonitorering och Ordning på material. 

Självskattningsformuläret består av 55 påståenden och sju kliniska skalor: Inhibition, Självmonitorering, Flexibilitet, Emotionell kon­troll, Slutförande av uppgifter, Arbetsminne och Planering/organisation. 

BRIEF-2 innehåller även validitetsskalorna Inkonsekvensskalan, Negativitetsskalan och Infrekvensskalan som finns i samtliga tre formulär.

De kliniska skalorna i BRIEF-2 omfattas av tre index: Beteenderegleringsindex (BRI), Emotionellt reglerings­index (ERI) och Kognitivt regleringsindex (CRI) vilka i sin tur bildar ett summerande index: Global exekutiv sammansättning (GEC). 

Kortversionerna av BRIEF-2 föräldraformulär, lärarformulär och självskattningsformulär för screening består av 12 påståenden i vartdera formuläret. Kortversionerna ger ett snabbt svar om behov av ytterligare bedömning av exekutiva funktioner.

BRIEF-2 -formulären är självkopierande för att underlätta poängsättning. Formulären poängsätts manuellt.

Normer
Amerikanska normer från 2013–2014 baseras på skattningar från totalt 3 603 respondenter: 1 400 föräldrar, 1 400 lärare och 803 barn och ungdomar.

BRIEF-2 komplett innehåller: amerikansk manual och svensk snabbguide, fullversionerna (inkl. sammanställning och profil) föräldraformulär 10 st*, lärarformulär 10 st* och självskattningsformulär 10 st*, samt kortversionerna föräldraformulär 10 st*, lärarformulär 10 st* och självskattningsformulär 10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-500 BRIEF-2, Komplett
3 290 kr
479-515 BRIEF-2, Amerikansk manual (2015) & Svensk snabbguide (2017)
1 690 kr
479-516 BRIEF-2, Föräldraformulär, Sammanställning, Profil, 10 st*
375 kr
479-517 BRIEF-2, Lärarformulär, Sammanställning, Profil, 10 st*
375 kr
479-518 BRIEF-2, Självskattningsformulär, Sammanställning, Profil, 10 st*
375 kr
479-510 BRIEF-2, Kortversion Föräldraformulär, 10 st*
250 kr
479-511 BRIEF-2, Kortversion Lärarformulär, 10 st*
250 kr
479-512 BRIEF-2, Kortversion Självskattningsformulär, 10 st*
250 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB